Uruchomienie nowej strony internetowej dla zadania 3

Konsultant, tj. firma Egis Poland Sp. z o.o., uruchomił stronę internetową dedykowaną Kontraktowi pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”, pod adresem: http://s6szemud-gdynia.pl Dodatkowo, informujemy że dla pozostałych dwóch Zadań również zostaną uruchomione niezależne strony internetowe.

RODO

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:
1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2) tel.: (022) 375 8888;
3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe mogą być ujawniane, w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy, podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:
1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia sprawy.

W związku z powyższym, w zakładce „Raporty ze spotkań informacyjnych” zostały usunięte przedmiotowe Raporty opracowane na etapie Koncepcji Programowej. Wgląd do chronionych dokumentów jest możliwy w siedzibie GDDKiA Oddział Gdańsk, po uprzednim umówieniu się.

Podpisano umowy na kolejne dwa odcinki

Podpisano umowy na kolejne dwa odcinki łącznie 20 km drogi ekspresowej S6. Dzięki temu cały odcinek Trasy Kaszubskiej pomiędzy Bożympolem Wielkim a Gdynią jest już projektowany. Pierwsze pojazdy pojadą trasą w II połowie 2021 r.
W dniu 11.06.2018 r. zostały podpisane umowy na dwa następne odcinki drogi ekspresowej S6: z Bożegopola Wielkiego do Luzina oraz z Luzina do Szemuda. Oba mają po ok. 10 km długości. Każdy z odcinków jest dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju.
Pierwszy odcinek będzie projektowała i budowała firma PORR SA za cenę 337.981.735,78 zł i w terminie 31 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Na trasie zostaną wybudowane trzy węzły drogowe: Bożepole Wielkie (połączenie z istniejącą drogą krajową nr 6), Strzebielino i Luzino. Przy węźle Luzino powstanie Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej służący do zarządzania odcinkiem drogi ekspresowej S6.
Realizacji drugiego zadania między Luzinem a Szemudem podjęła się firma Budimex SA, za które dostanie 335 873 785,14 zł. Zobowiązała się go zaprojektować i wybudować w terminie 34 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz zapewni 10 lat gwarancji jakości na elementy infrastruktury. Na tym odcinku zostanie wybudowany jeden węzeł drogowy – Szemud.

Umowę na projekt i budowę odcinka S6 Szemud – Gdynia

W dniu 26 marca 2018r. Umowę na projekt i budowę odcinka S6 Szemud – Gdynia , w obecności wiceministra Marka Chodkiewicza i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha i parlamentarzystów pomorskich, podpisał dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Radosław Kantak i jego zastępca – Ryszard Wasiołek, a ze strony wykonawcy – Marek Sobiecki z firmy Polaqua.
Wykonawca inwestycji, firma Polaqua będzie miała 34 miesiące (bez okresów zimowych – od 15 grudnia do 15 marca) na zaprojektowanie i wybudowanie trasy, za co otrzyma nieco ponad 817 mln zł. Przez najbliższe 1,5 roku zostanie przygotowany projekt budowlany i wykonawczy. Wówczas będzie można złożyć do wojewody pomorskiego wniosek o wydanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Po jego otrzymaniu wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane. Droga powinna być gotowa na przełomie lipca i sierpnia 2021 r.
W związku z podpisaniem Umowy dla Zadania 4 oraz trwającymi postępowaniami przetargowymi dla Zadania 2 i 3, harmonogramy inwestycji uległy zmianie. Aktualne terminy, dla poszczególnych etapów, zostały umieszczone w zakładce pn. Harmonogram Inwestycji.

Komunikat w sprawie budowy odcinka trasy S6 Szemud – Gdynia Wielki Kack

Na wykonanie odcinka drogi ekspresowej S6 między Szemudem a Gdynią najlepszą ofertę złożyła firma Pol-Aqua. Po decyzji wyboru jest czas na ewentualne odwołania i kontrolę uprzednią w Urzędzie Zamówień Publicznych.

W dniu 19.01.2018 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej (zadanie nr 4) między Szemudem a Gdynią – firmy Pol-Aqua Sp. z o.o., która zaprojektuje i wykona trasę za 817.110.153,92 zł w terminie 34 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) i zapewni 10 lat gwarancji jakości na elementy infrastruktury.

Po dokonaniu wyboru, zgodnie z procedurą przetargową, komisja przetargowa oczekiwała 10 dni na ewentualne odwołania od decyzji. Od rozstrzygnięcia przetargu nie wpłynęła odwołania. Równolegle dokumentacja przetargowa została przesłana do kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po pomyślnym przeprowadzeniu tego etapu można będzie podpisać umowę z ww. wykonawcą

Znamy oferty na kolejny odcinek trasy S6 Bożepole Wielkie – Luzino

Wpłynęło 9 ofert na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej dla zadania nr 2 z Bożegopola Wielkiego do Luzina.
W dniu 03.11.2017 r. zostało otwartych 9 ofert firm i konsorcjów zainteresowanych projektowaniem i budową fragmentu drogi ekspresowej S6 ─ zadanie nr 2 odcinek Bożepole Wielkie (z węzłem) ─ Luzino (z węzłem). Kryteria wyboru to:
• Cena – 60 proc.
• kryteria pozacenowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy, termin realizacji kontraktu (skrócenie), zagospodarowanie gruntu rodzimego) – 40 proc.

Zamawiający ─ Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad przewidziała na to zadanie 356 mln zł.

Zestawienie ofert na odcinek S6 Bożepole Wielkie – Luzino
1. NDI sp z o.o. (lider), NDI SA, Societá Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. – 337.781.370 zł
2. PORR SA – 337.981.735,78 zł 3. Strabag sp. z o.o. (lider), Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. – 342.505.916,85 zł
4. Budimex SA – 343.662.000 zł
5. Energopol Szczecin – 364.941.000 zł
6. Skanska SA – 374.950.257,15 zł
7. Metrostav Polska SA, Merostav a.s. – 395.185.766,07 zł
8. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.– 430.500.000 zł
9. Eurovia Polska SA – 444.302.732,83 zł
Uwaga: Wszyscy oferenci przedstawili takie same kryteria pozacenowe.

W związku z otwarciem ofert na realizację drogi ekspresowej S6 nastąpiła zmiana harmonogramu. Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji

Otwarto oferty na odcinek trasy S6 Luzino -Szemud

Wpłynęło 10 ofert na realizację drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej dla zadania nr 3 z Luzina do Szemudu.
W dniu 19.10.2017 r. zostało otwartych 10 ofert firm i konsorcjów zainteresowanych projektowaniem i budową fragmentu drogi ekspresowej S6 – zadanie nr 3 odcinek Luzino (bez węzła) – Szemud (z węzłem). Kryteria wyboru to, podobnie jak w otwartym dwa dni temu odcinku nr 4, to:
• termin realizacji – 5 proc. (do budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca, a do projektowania tak);
• gwarancja na elementy przedmiotu umowy określone w gwarancji jakości (m.in. warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia, prefabrykaty betonowe, obiekty inżynierskie, ekrany akustyczne);
• cena – 90 proc.
Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad przewidziała na to zadanie 424 277 574,64 zł.

Zestawienie ofert na odcinek S6 Luzino – Szemud:
1. Konsorcjum firm: Societá Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (lider), INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., NDI sp. z o.o., NDI SA – 324 963 540,00 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
2. Budimex SA – 335 873 785,14 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
3. Konsorcjum firm: Porr SA (dawniej Porr Polska Infrastructure SA; lider), Porr Bau GmbH – 339 508 841,05 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA (lider), Mirbud SA – 339 999 188,81 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
5. Mostostal Warszawa SA – 349 692 975,48 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
6. Konsorcjum firm: Strabag sp. z o.o., Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. – 367 680 565,47 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat. 7. Energopol–Szczecin SA – 382 189 683,60 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
8. POL-AQUA sp. z o.o. – 409 902 177,94 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
9. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. – 424 281 828,27 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
10. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty–Łódź” SA (lider), Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – 505 775 999,69 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.

Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji

Otwarto oferty na odcinek trasy S6 Szemud – Gdynia Wielki Kack

Wpłynęło 9 ofert na realizację drogi ekspresowej S6 dla zadania nr 4 z Szemudu do Gdyni Wielkiego Kacka na Obwodnicy Trójmiasta.
W dniu 17.10.2017 r. zostały otwarte oferty firm i konsorcjów zainteresowanych projektowaniem i budową fragmentu drogi ekspresowej S6 – zadanie nr 4 odcinek Szemud (bez węzła) – Gdynia Wielki Kack (z węzłem). Było ich 9. Kryteria wyboru to:
• termin realizacji – 5 proc. (do budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca, a do projektowania tak);
• gwarancja na elementy przedmiotu umowy określone w gwarancji jakości (m.in. warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia, prefabrykaty betonowe, obiekty inżynierskie, ekrany akustyczne);
• cena – 90 proc.
Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad przewidziała na to zadanie 852 873 285,40 zł.

Zestawienie ofert na odcinek S6 Szemud – Gdynia Wielki Kack:
1. POL-AQUA Sp. z o.o. – 817.110.153,92; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
2. Metrostav Polska SA – 818.465.397,79 zł; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
3. Konsorcjum firm: Strabag sp. z o.o., Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. -827.686.203,66 zł, termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud SA – 844.881.888,12 zł; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
5. Budimex SA – 853.763.222,48 zł, termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
6. Konsorcjum firm: Societá Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (lider). INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., NDI sp. z o.o., NDI SA – 860.955.720,00 zł; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
7. Konsorcjum firm: Porr Polska Infrastructure SA (lider), Porr Bau GmbH (Partner) – 888.986.349,91 zł, termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
8. IDS–BUD SA – 945.870.000,00 zł; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
9. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. – 1.070.616.600,00 zł, termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;

Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji